Faculty

Dr. T V Venkatadri

Dr. T V Venkatadri

Principal
Dr. Sangeeta M

Dr. Sangeeta M

Professor & HOD of Anatomy
Dr. Suwarna Madhukumar

Dr. Suwarna Madhukumar

Professor & HOD Of Community Medicine
Dr Afzal Khan A K

Dr Afzal Khan A K

Professor of Pharmacology
Dr. Raja Parthiban S R

Dr. Raja Parthiban S R

Professor & HOD Pathology
Dr. Anjanamma T C

Dr. Anjanamma T C

Professor & HOD of Forensic Medicine
Dr. Suman Tiwari

Dr. Suman Tiwari

Assoc. Professor of anatomy
Brig. Dr. Vijaya Kumar Srivastava

Brig. Dr. Vijaya Kumar Srivastava

Professor & HOD of Ophthalmology
Dr. Madhusudan M

Dr. Madhusudan M

Assoc. Professor of Community Medicine
Dr. Aneesh S

Dr. Aneesh S

Assoc. Professor Of Dermatology
Dr. Ashwini K Shetty

Dr. Ashwini K Shetty

Assoc. Professor Of Physiology